REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou NEXT Vision s.r.o. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu http://www.vyzdoby.eu/eshop (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy. 

2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru. 

3. Naša spoločnosť poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho vlastnosťami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania. 

4. Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


5. Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

6. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevťahuje na:   

a) zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia,

b) vady, ktoré vznikli na základe nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,

c) vady, ktoré vznikli v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,

d) vady, ktoré vznikli v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu,

e) vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.

7. Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

8. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu: NEXT Vision s.r.o., Reca 216, 925 26 Reca. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe.

9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  

11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

15. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

16. Kupujúci je povinný používať tovar len na jeho určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Žiaden tovar predávajúceho nie je určený na konzumáciu! Tovar predávaný predávajúcim slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a ani zvieratá a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa kupujúci má vždy riadiť pokynmi vyobrazenými či napísanými na tovare. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenú nesprávnym použitím alebo zámenou predávaného tovaru za potraviny.

17. Predávajúci v súlade s §11 Zákona o ochrane spotrebiteľa a s §617 Občianskeho zákonníka nasledovne poučuje a oboznamuje kupujúceho, najmä o vlastnostiach tovaru a o pravidlách, ako má používať tovar:

a)      Tovar predávajúceho je vyrobený z nezávadného materiálu, ktorý nie je zdraviu škodlivý pri správnom používaní. Tovar predávajúceho je určený výhradne na dekoratívne účely a nie na konzumáciu ľudí alebo zvierat.

b)      Predávajúci neodporúča tovar prať ani žehliť (s výnimkou nasledovných produktov: návleky na stoličky a materiál na výzdobu sály), takéto ošetrenie a údržbu tovaru vykonáva kupujúci na vlastné riziko. Ak by kupujúci postupoval podľa predchádzajúcej vety, tak by nesprávne používal tovar, t.j. v rozpore s poučením predávajúceho.

c)      Tovar predávajúceho nie je určený pre deti mladšie ako 10 rokov. Tovar predávajúceho nie je určený na konzumáciu. Tovar ako napr. zápalné dekorácie (najmä: sviečky, lietajúce lampióny a pod.) musia byť zapálené osobou staršou ako 18 rokov a po celý čas horenia musia byť pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

d)     Tovar je potrebné uchovávať a skladovať na suchom a chladnom mieste.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2014.